News Details:- "THE BEST GOLF SOCIETY IN THE WORLD"
Ryder Cup 2013 Result
Result for Match against Vaprose

 

  Match Vaprose H/C Match Results Eli-Kent H/C Vaprose Eli-Kent
Doubles 1 Ashwin 17 Halved Vivian 14  1/2  1/2
  Mahendra 21 Navin 20
2 Ajay 18 2 & 4 Sudhir 15 0 1
Vijay 14 Nalin 17
3 Yatin 20 3 & 2 Jayant 12 1 0
Rakesh 17 Mahesh B 21
4 Indra 21 7 & 5 Hitesh S 8 1 0
Kanesh 14 Dinkar 21
5 Tejus 19 3 & 2 Hitesh B 10 1 0
Hiteshkumar 24 Akshay 18
Singles 6 Shailesh 18  5 & 4 Nitin 8 1 0
  7 Hemant 11 2 & 1 Fiedlis 16 1 0
8 Raju M 17 Halved Bipin 13  1/2  1/2
9 Sunil 14 1 up Manoj 16 0 1
10 Atul 10 2 & 1 Ravi 16 1 0
11 Hitesh Jnr. 4 6 & 4 ashok 17 1 0
12 Kiran M 15 2 & 3 Pradeep 11 0 1
13 Atish 8 2 up Mukesh V 11 1 0
14 Trushar 18 Halved Sunil 14  1/2  1/2
15 Hasmukh 17 2 up Kiran 15 0 1
              Total 9.5 5.5
                Vaprose Eli-Kent