Order Of Merit

RankMember NameHCOOM TotalDetail
1 Sunil J Patel 12.8 190 detail
2 Avnish K Sharma 18.9 186 detail
2 Niraj Madlani 18.9 186 detail
4 Lick Vara 11.4 182 detail
4 Musey Chamadia 13.2 182 detail
6 Nitin V Patel 16.0 178 detail
7 Ashok K Vara 13.3 168 detail
8 Nishi K Patel 15.4 162 detail
9 Anup K Sharma 18.0 154 detail
10 Jon Banks 24.0 152 detail
11 Neil D Patel 22.7 146 detail
12 Vishal Ladhani 23.9 142 detail
13 Jayant C Patel 12.8 138 detail
14 Cheerag k Patel 18.1 134 detail
14 Chetan Patel 17.4 134 detail
16 Neel M Vara 14.0 128 detail
17 Sam F.M Samuel 21.2 126 detail
18 Kiran K Patel 18.0 118 detail
19 Dilip M Patel 20.6 110 detail
20 Mayur M Patel 24.0 100 detail
20 Keval V Vara 23.0 100 detail
22 Nilesh C Patel 24.0 98 detail
23 Rajendra D Patel 15.7 96 detail
24 Kaushik B Patel 15.0 94 detail
25 Kalpesh N Patel 12.0 84 detail
26 Umesh Shashikant Patel 24.0 82 detail
27 Homiar E Mehta 14.9 78 detail
27 Sunny Vara 24.0 78 detail
29 Hitesh B Patel 14.8 76 detail
30 Pravin C Patel 10.3 72 detail
31 Nalin B Patel 14.4 68 detail
32 Alkesh T Patel 21.6 62 detail
33 Paul Hately 22.1 58 detail
34 Akshay P Patel 19.4 56 detail
35 Dinkar R Patel 24.0 54 detail
36 Edward Jansz 20.4 52 detail
37 Rak Ladwa 22.4 46 detail
38 Vin Vara 20.2 44 detail
39 Bill Rookes 18.7 40 detail
40 Bhupendra Patel 24.0 30 detail
41 Vivian J Upshon 15.9 28 detail