Member List

Member IDMember NameHC
AMP01 Akshay M Patel 18.8
ATL01 Alkesh T Patel 24.0
AKS01 Anup K Sharma 18.4
AKV01 Ashok K Vara 11.2
AKS001 Avnish K Sharma 21.6
BPP01 Bipin P Patel 13.3
DMP01 Dilip M Patel 20.0
DKP02 Dilipkumar Patel 24.0
DRP01 Dinkar R Patel 24.0
ERJ01 Edward R Jansz 22.3
FDD Fidelis Dominic DMello 13.6
HMV01 Hamel M Vara 23.5
HBP01 Hitesh B Patel 16.7
HEM01 Homiar E Mehta 08.8
JCP01 Jayant C Patel 13.6
jap01 Juhin A Patel 24.0
KP01 Kalpesh Patel 17.5
KBP01 Kamlesh B Patel 24.0
KBP02 Kaushik B Patel 16.0
KVV01 Keval V Vara 24.0
KKP01 Kiran K Patel 14.6
MBP02 Mahesh B Patel 21.3
MKP01 Mahesh K Patel 21.8
MCP01 Manoj C Patel 16.6
MIN01 Minesh S Patel 24.0
NBP01 Nalin B Patel 17.1
NCP01 Navin C Patel 23.6
NMV001 Neel M Vara 17.5
NDP01 Neil D Patel 24.0
NCP02 Nilesh C Patel 24.0
NKP001 Nishi Kiran Patel 20.8
PPP01 Pradeep P Patel 10.0
PCP01 Prakash C Patel 19.2
pcp001 Pravin C Patel 09.4
RDP01 Rajendra D Patel 15.2
RPP01 Rajnikant P Patel 24.0
RVP01 Ravindra V Patel 14.4
SFS01 Sam Francis Michael Samuel 18.3
SIP01 Sunil I Patel 22.7
SJP01 Sunil J Patel 11.3
VAP01 Veeru A Patel 23.5
VKV01 Vin Vara 19.0
VJM01 Vishal J Mehta 11.7
VJU01 Vivian John Upshon 13.6