Member List

Member IDMember NameHC
AMP01 Akshay P Patel 19.4
ATL01 Alkesh T Patel 21.6
AKS01 Anup K Sharma 18.0
AKV01 Ashok K Vara 13.3
AKS001 Avnish K Sharma 18.9
BC02 Bayar Chakarto 24.0
BMP01 Bhupendra Patel 24.0
WJR01 Bill Rookes 18.7
BPP01 Bipin P Patel 12.4
CKP01 Cheerag k Patel 18.1
CP02 Chetan Patel 17.4
DMP01 Dilip M Patel 20.6
DRP01 Dinkar R Patel 24.0
ERJ01 Edward Jansz 20.4
HBP01 Hitesh B Patel 14.8
HEM01 Homiar E Mehta 14.9
JCP01 Jayant C Patel 12.8
JB001 Jon Banks 24.0
KP01 Kalpesh N Patel 12.0
KSP01 Kamalesh S Patel 24.0
KBP02 Kaushik B Patel 15.0
KVV01 Keval V Vara 23.0
KKP01 Kiran K Patel 18.0
LKV02 Lick Vara 11.4
MKP01 Mahesh K Patel 20.0
MMP01 Mayur M Patel 24.0
MC02 Musey Chamadia 13.2
NBP01 Nalin B Patel 14.4
NCP01 Navinchandra C Patel 23.8
NMV001 Neel M Vara 14.0
NDP01 Neil D Patel 22.7
NCP02 Nilesh C Patel 24.0
NM01 Niraj Madlani 18.9
NKP001 Nishi K Patel 15.4
NVP01 Nitin V Patel 16.0
PH001 Paul Hately 22.1
pcp001 Pravin C Patel 10.3
RDP01 Rajendra D Patel 15.7
RL001 Rak Ladwa 22.4
RVP01 Ravindra V Patel 14.8
SFS01 Sam F.M Samuel 21.2
SDP01 Shilpav D Patel 24.0
SJP01 Sunil J Patel 12.8
SIP01 Sunil I Patel 24.0
SV001 Sunny Vara 24.0
TSP01 Timir S Patel 24.0
USP01 Umesh Shashikant Patel 24.0
VAP01 Veeru A Patel 19.8
VKV01 Vin Vara 20.2
VL01 Vishal Ladhani 23.9
VJU01 Vivian J Upshon 15.9