Member List

Member IDMember NameHC
AMP01 Akshay M Patel 19.2
ATL01 Alkesh T Patel 21.2
AKS01 Anup K Sharma 18.0
AKV01 Ashok K Vara 13.5
AKS001 Avnish K Sharma 20.9
BC02 Bayar Chakarto 24.0
BMP01 Bhupendra M (Ben) Patel 24.0
WJR01 Bill Rookes 18.0
BPP01 Bipin P Patel 12.3
CP02 Chetan Patel 18.2
DMP01 Dilip M Patel 21.2
DRP01 Dinkar R Patel 23.9
ERJ01 Edward R Jansz 21.5
HBP01 Hitesh B Patel 15.5
HEM01 Homiar E Mehta 14.7
JCP01 Jayant C Patel 15.0
KP01 Kalpesh N Patel 15.1
KSP01 Kamalesh S Patel 24.0
KBP02 Kaushik B Patel 15.0
KVV01 Keval V Vara 22.7
KKP01 Kiran K Patel 17.6
MKP01 Mahesh K Patel 19.8
MMP01 Mayur M Patel 24.0
MIN01 Minesh S Patel 24.0
MC02 Musey Chamadia 14.5
NBP01 Nalin B Patel 16.9
NCP01 Navin C Patel 23.6
NMV001 Neel M Vara 13.5
NDP01 Neil D Patel 21.7
NCP02 Nilesh C Patel 24.0
NKP001 Nishi K Patel 18.1
NVP01 Nitin V Patel 16.1
pcp001 Pravin C Patel 09.9
RDP01 Rajendra D Patel 16.1
RVP01 Ravindra V Patel 14.6
SFS01 Sam F.M Samuel 20.4
SDP01 Shilpav D Patel 24.0
SJP01 Sunil J Patel 13.5
SIP01 Sunil I Patel 24.0
TSP01 Timir S Patel 24.0
USP01 Umesh S Patel 24.0
VAP01 Veeru A Patel 21.6
VKV01 Vin Vara 20.0
VJU01 Vivian J Upshon 15.5