Member List

Member IDMember NameHC
AMP01 Akshay M Patel 19.3
ATL01 Alkesh T Patel 21.5
AKS01 Anup K Sharma 18.0
AKV01 Ashok K Vara 13.5
AKS001 Avnish K Sharma 20.1
BC02 Bayar Chakarto 24.0
BMP01 Bhupendra Patel 24.0
WJR01 Bill Rookes 18.4
BPP01 Bipin P Patel 12.4
CP02 Chetan Patel 17.3
DMP01 Dilip M Patel 20.4
DRP01 Dinkar R Patel 24.0
ERJ01 Edward Jansz 20.2
HBP01 Hitesh B Patel 14.9
HEM01 Homiar E Mehta 14.9
JCP01 Jayant C Patel 12.8
KP01 Kalpesh N Patel 15.0
KSP01 Kamalesh S Patel 24.0
KBP02 Kaushik B Patel 15.2
KVV01 Keval V Vara 22.6
KKP01 Kiran K Patel 17.8
MKP01 Mahesh K Patel 20.0
MMP01 Mayur M Patel 24.0
MIN01 Minesh S Patel 24.0
MC02 Musey Chamadia 14.5
NBP01 Nalin B Patel 14.4
NCP01 Navinchandra C Patel 23.8
NMV001 Neel M Vara 13.8
NDP01 Neil D Patel 22.6
NCP02 Nilesh C Patel 24.0
NKP001 Nishi K Patel 15.5
NVP01 Nitin V Patel 16.2
pcp001 Pravin C Patel 10.2
RDP01 Rajendra D Patel 16.3
RVP01 Ravindra V Patel 14.8
SFS01 Sam F.M Samuel 21.0
SDP01 Shilpav D Patel 24.0
SJP01 Sunil J Patel 13.8
SIP01 Sunil I Patel 24.0
TSP01 Timir S Patel 24.0
USP01 Umesh Patel 24.0
VAP01 Veeru A Patel 19.8
VKV01 Vin Vara 19.9
VJU01 Vivian J Upshon 15.5